ln(ln(aperimeterrea) )(1)
که در آن، صورت کسر، محیط و مخرج کسـر، مسـاحت واحـدزیستگاهی مورد نظر است.
مانند شاخص قبلی، فشردگی شکل یک واحد، ویژگیساختاری دیگری است که میتواند دارای آثار بومشناختیگوناگونی باشد (25). بهعنوان نمونه، شکلهای فشرده میتوانند منابع زیستگاهی را حفظ کنند زیرا تماس و در معرض قرارگیری محیط را با محیط اطراف به حداقل میرسانند.
فشردگی زیستگاه با شاخص نسبت دایرهای بودن بهصورت زیر تعیین شد (معادله 2):
CR 

AreaAreac(2)
که در آن صـورت کسـر بیـ انگر مسـاحت واحـد زیسـتگاه ی و مخرج کسر بیانگر مساحت کوچکترین دایره دربرگیرنده واحد زیستگاهی است. بـا فـرض ثابـت بـودن سـایر شـرا یط، مقـدارنزدیک به صفر بهمعنی قدرت بیشتر در حفـظ منـابع زیسـت ی و ۸۲

شکل 1. منطقه مورد مطالعه و موقعیت استان گلستان در ایران
غیرزیستی درون واحد زیستگاهی است.
شیب زمین، کیفیت و عمق خاک را تحت تأثیر قرار میدهد.
این شاخص از نقشه رقومی ارتفاع منطقه استخراج شـد . فـرضاصلی در مورد این شـاخص ایـ ن اسـت کـه بـا افـزایش شـ یب مطلوبیت واحد زیستگاهی کـاهش مـییابـد . معیـ ار دوم شـاملجنبههای ترکیبی است کـه شـامل شـاخص حضـور گونـههـا یتهدید شده مـ یباشـد . در ایـ ن پـژوهش فقـط پرنـدگان اسـتانگلستان درنظر گرفته شـدند . بـرا ی مشـخص کـردن گونـههـا یتهدیدشده از 3 معیار CITES ،IUCN و ملی استفاده شد. بـد ین صورت که چنانچه گونه در گروه در شرف تهدیـ د قـرار گرفتـهبود امتیاز 1، در گروه آسیبپذیر امتیاز 2 و در گروه در معـرضخطر امتیاز 3 اختصـاص داده شـد. هـم چنـ ین چنانچـه اگـر درضمیمه 1 و 2 کنوانسیون سایتس قرار میگرفت بهترتیب امتیـ از 2 و 1 به گونه اختصاص داده شـده و در نها یـ ت برطبـق مع یـ ار حفاظتی ملی چنانچه حمایت شده و یـ ا در معـرض خطـر بـود
بهترتیب امتیاز 1 و 2 به گونه اختصاص داده شـد . نقشـه نهـاییگونههای تهدید شده از ترکیب نقشه پراکنش گونههـا ی تهدیـ د شده بهدست آمـد . بـرا ی بـه دسـت آوردن ایـ ن نقشـه، در ابتـداپراکنش پرندگان با استفاده از نرمافزار مکسـنت ته یـ ه شـد و درمحیط نرمافزار 9.3ArcGIS ترکیب شدند. معیار سوم خطـراتغیرزیستی است که شامل شاخصهای فاصله تا شهر، فاصله تـاروستا، فاصله تا جاده، فاصله تا زیربناهای مهم، فاصله تـا زمـین کشاورزی، آلودگی خاک به فلزات سنگین و خطر آتـش سـوز یمیباشد. شاخصهای فاصلهای براساس نقشه کـاربر ی اسـتان و استانهای مجاور بهمنظور کاهش خطا و اریب در مناطق مرزی، تولید شد به استثنای شاخص فاصله تا زیربناهای مهـم کـه تنهـافاصله تا معادن، صنایع و فرودگاه اسـتان گلسـتان تولیـ د شـد واطلاعات استانهای مجاور موجود نبود. نقشه کاربری اراضی از تصویر ماهوارهای لندست 2010 استخراج شد. فرض اساسی در مورد این شاخصها این است که هرچـه فاصـله از ایـ ن منـاطقبیشتر باشد مطلوبیت بیشتری برای واحد زیسـتگاه ی بـه وجـودمیآیـ د (15 و 25). بـرا ی شـاخص آلـودگی خـاک بـه فلـزاتسنگین نیز از نقشه خطر بومشناختی فلزات سنگین استفاده شـد(3). شــاخص خطــر آتــش ســوزی براســاس شــاخص بــالقوه

شکل 2. نمایی از درگاه ابزار AHP-SA مورد استفاده برای تحلیل حساسیت وزن معیارهای اصلی
آتشسوزی (Fire Potential Index) که بهصورت زیـ ر (معادلـه
3) بهدست میآید (25) تولید شد.
PFI (1 GVI)(1WI)(3)
که در آن GVI شاخص سـبز ی و WI شـاخص تـر ی (مرطـوب ی) اس ت. ای ن ش اخص ب ا اس تفاده از تص اویر م اهواره لندس ت مورخ9/8/2010 تولید شد. دو شاخص تـر ی و سـبز ی، پـس ازپـردازش ه ا و تصـحیحات اولی ه و تبـد یل ارزشه ای رق ومیتصاویر به بازتـاب ط یفـ ی، بـا اسـتفاده از تبـدیل Tasseled capمحاسبه شد. صحت تصـح یح هندسـ ی، 55/0 پیکسـل بـود کـهبسیار مطلوب میباشد.
معیار چهارم ایزوله شدن واحـد اسـت کـه شـامل شـاخصایزولــه بــودن واحــد زیســتگاهی اســت کــه توســط شــاخصنزدیکترین همسـا یه (Nearest Neighbor Index) تولیـ د شـد . شاخص نزدیکترین همسـا یه، بـرآورد ی از ارتبـاط درونـی در
۸۳
س یمای س رزمین اس ت و میـزان پ راکنش مکـانی واح دهایزیستگاهی را نشان میدهد (25). شاخصها در محیط نرمافـزار 9.3ArcGIS در مقیاس بایت (1-0)، با استفاده از مقیاسگذاریخطی، استاندارد و توسط فرایند تحلیل سلسـله مراتبـ ی (AHP)وزندهی شدند. برای تهیه نقشه نهایی تهدیـ دات تنـوع زیسـت ی، لایهها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی ترکیب شـدند (9).
ترکیب خطی وزنی با استفاده از نرمافزار ایدریسـی انجـام شـد. بهمنظور بررسی اثر وزن معیارها بر خروجی ارزیابی چندمعیاره ،تحلیل حساسیت برای وزن چهار معیار اصلی با استفاده از ابـزارAHP-SA انجام شد (7). حداکثر 20% تغییر وزن برای هر معیار
۸۴

W
124
=
226
/
0
W
123
=
071
/
0
W
122
=
595
/
0
W
121
=
108
/
0
W
1247
=
039
/
0
W
1246
=
049
/
0
W
1245
=
059
/
0
W
1244
=
139
/
0
W
1243
=
095
/
0
W
1242
=
141
/
0
W
1241
=
478
/
0
W
1233
=
688
/
0
W
1231
=
128
/
0
W
122
=
1
W
1211
=
1
W
1232
=
184
/
0
تنوع
زیستی

تهدیدات
جنبه
ها
ی
ترکیبی
جنبه
های

ساختاری
غیرزیستی

تهدیدات

واحد
بودن

ایزوله
حضور
گونه

ها
ی
تهدید

شده
شهر

تا
فاصله

تا

فاصله

روستا
جاده
فاصله

تا

فاصله

زیربناهای
تا
مهم

فاصله

تا
زمین

کشاورزی
خاک
آلودگی

فراکتال
محیط

ضریب

شیب
متوسط
نسبت

دایره

ای
بودن

خطر
سوزی
آتش

ایزوله

بودن
تهدید

W

124

=

226

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

/

0

W

123


دیدگاهتان را بنویسید