شکل 1. تلههای گودالی اطراف یک توده سرگین با وزن/حجم ثابت
سوسکها بهصـورت طب یعـ ی در مرتـع حضـور داشـتند. سـپسجهت بررسی راحتتر عملکـرد ایـ ن حشـرات، گ یاهـان سـطحمحصور کفبر و خـاک کـاملاً از گیاهـان پاکسـازی شـد (13). جهت بررسی عملکرد سوسکها نسبت به برداشت سـرگ ین دام و برداشت بذرها از طریق آن شش حالت متفاوت مورد بررسـ یقرار گرفت (جدول 1). در حالت اول عـلاوه بـر بررسـی نقـش همه گروههای عملکردی سوسکها در برداشـت سـرگین دام از لیوانهای پلاستیکی حاوی محلول آب نمک (NaCl) بـه عنـوانتله در اطراف کود دامـ ی اسـتفاده شـد (18)، تـا ضـمن بـه دامانداختن سوسکها از فساد نمونههـا ی بـه دام افتـاده جلـوگیریشده و سایر جانوران و پرنـدگا ن موجـود در مرتـع نمونـه هـا یبهدام افتاده را استفاده نکنند. تلهها داخل خاک جاسـاز ی شـدندتا دراثر فاکتورهای محیطی شکسته نشده و از بین نروند(شـکل1). نمون ههـای سوس ک بع د از انتقـال و جم عآوری جه ت جلوگیری از خراب شدن در الکل نگهداری شد. حالات 2 تـا 5جهت تعیین اثـر ات تیمارهـا ی مختلـف در رابطـه بـا عملکـردسوسکهای سرگینخوار نسبت به برداشت سـرگ ین و پـراکنشبذرها طراحی شد. طراحی ایـ ن حـالات باتوجـه بـه حضـور وعدمحضور گونههای مختلف سوسک انجـام شـد تـا عـلاوهبـرتعیین نقـش گونـههـا ی مختلـف، بهتـرین حـالت ی را کـه در آنسوســک بیشــترین عملکــرد را نمایــان ســازد، بــهدســت آیــد
(جدول 1).
۵۷
در بین شش حالت مورد مطالعه، حالت ششم بهعنوان شاهد که هیچ سوسکی وارد نشود درنظر گرفتـه شـد تـا نقـش دیگـرعوامل تجزیهگر سرگین از عملکرد سوسکها تفکیک گردد. در هر حالت مورد بررسی، شش تکرار بـه علـت ارز یـ ابی عملکـردگروههای مختلف سوسک و افزایش دقت آمـار ی کـار گذاشـتهشد. در حالتهای مختلف مورد بررسی، شـبکه هـا ی تـور ی در اندازههای بـزرگ (1 سـانت یمتـر ی) و کوچـک (1 میلـ یمتـر ی) جهـت بررسـی عملکـرد سوسـکه ای تونـل گـر، غلتـانگ ر و اقامتگر بـه صـورت مربعـی (ارتفـاع 15 و طـول و عـرض 30سانتیمتر)، بهشکل تصادفی و کددار در محـدوده حصـارکشـ ینصب شدند.
جهت بررسی عملکرد سوسکها در جابهجایی سـرگ ین دام در حالتهای مورد بررسی ابتدا از دامـ داری دانشـگاه شـهرکردکود بز جهت آزمایش به منطقه موردنظر منتقل شد و از ظـروفپلاستیکی با حجم و انـدازه مشـابه بـهمنظـور قـراردادن مقـدارمساوی کود دامی در حالتهای مورد بررسـ ی اسـتفاده گرد یـ د.
وزن خشک اولیه نمونه کود دامی مورد استفاده برابر بـا 20/315گرم بود که برای هر نوع تیمـار جاسـازی شـدند و همزمـان بـاانج ام ای ن عملی ات جه ت بررس ی می زان پ راکنش ب ذور از مهرههای پلاستیکی رنگی در سه اندازه بهعنوان بذرهای تقلیدیاستفاده شد، بهطوریکه داخل هر تیمار 150 مهـره (50 مهـره 6میلیمتری، 50 مهره 3 میلیمتری و 50 مهره یک میلیمتری) کار گذاشته شد. مزیـ ت کـاربرد بـذرهای تقلیـ دی پلاسـت یکی عـدمغارت بذور و مصرف آنها توسط بذرخواران بود (36). هدف از بهکار بـرد ن ایـ ن انـدازه از بـذرها ی تقلیـ دی ارزیـ ابی توانـا ییسوسکهای سـرگ ینخـوار موجـود در منطقـه جهـت سـنجشکارکرد اکولوژیکی این حشرات در انتقال بذر گیاهان مرتعی بـااندازه متفـاوت بـود. پـس از گذشـت مـدت 60 روز از انجـام تحقیق، باقیمانده کود دامی از کل منطقه محصورشده برداشـت و با خشک کردن نمونهها در آون (مدل Memmert) بهمدت 24ساعت و دمای 70 درجه سانتیگراد، تفـاوت بـ ین وزن خشـک
ثانویه موجود و مقدار وزن خشک نمونههـا ی اولیـ ه کـود دامـ ی۵۸
قرار داده شده مشخص و میزان سـرگ ین برداشـت شـده توسـط سوسکها محاسبه شد (وزن مهـره هـا ی جـا یگـزار ی شـده درسرگین از وزن سرگین کسر گردیـ د). جهـت بررسـ ی پـراکنش بذرها تعداد کل مهرههای پلاستیکی بـاق یمانـده در نمونـه هـا یخشک و وزن آنها محاسبه گردید تـا عـلاوه بـر تعـداد بـذرهایتقلیدی پراکنده شده، تفاوت وزن آنها نیز جهت محاسـبه میـ زانسرگین جابهجا شده بهدست آید.
تجزیه و تحلیل دادهها
پــس از حصــول اطمینــان از نرمــال بــودن دادههــا و همگنــیواریانسها دادهها (میانگین وزن خشک سرگینهای باقیمانده ازوزن سرگین خشک اولیه که وزن بذور داخل آن از وزن سرگیننیز کسر گردیده است) مورد تجزیه واریانس یکطرفه در قالـب ط رح ک املاً تص ادفی (ش ش تک رار) ب ا اس تفاده از ن رماف زار18SPSS قرار گرفتند. بهمنظـور مقایسـه میـ انگینهـا از آزمـوندانکن استفاده شد.
نتایج
عملکرد سوسکهای سرگینخوار در برداشت سرگین داممقایسه حالتهای مورد بررسی در برداشت سـرگ ین بـز توسـطکلیه گروههای سوسک سرگینخوار (شکل 2) حاکی از تفـاوتمعنیدار میان حالتها بود (04/0=p). بهطوریکه حداکثر مقدار سرگین برداشت شده مربوط به حالت چهارم بود که نشاندهنده حضور سوسکهای اقامتگر، عدم حضور تونلگرهای بزرگ وغلتانگرهای بزرگ همچنین حضور تونلگرها و غلتـان گرهـا یکوچک در مرتع مورد بررسی بود. سهم کود جابـه جـا شـده دراین حالت 02/34 درصد کل کود بهکار رفته بود. حداقل مقـدارسرگین جابهجا شده بهترتیب مربوط بـه حالـت ششـم (شـاهد،
040/0 درصد) و دوم (06/25 درصد) بود.
عملکرد سوسکهای سرگینخوار در پراکنش بذور
مقایسه حالتهای مورد بررسـ ی در پـراکنش بـذور تقلیـ دی ازطریق تیمارهای مختلف از کـود بـزی توسـط کل یـ ه گـروه هـا یسوسکهای سرگینخوار نشان داد که حداکثر مقدار کـل بـذورتقلیدی پراکنده شده (شکل 3) مربوط به حالـت سـوم بـود کـهنشاندهنده احتمال حضور سوسکهای اقامتگـر بـهتنهـا یی درمرتع مورد بررسی بود و کمترین مقدار بذر تقلیدی پراکنده شدهمربوط به حالت دوم بود. در حالتیکه انـدازه بـذرهای تقلیـ دیکوچک انتخاب شد (شـکل 4)، بیشـتر ین مقـدار پـراکنش بـذرمربوط به حالت چهارم (50/30 درصد) و کمترین مقدار مربوطبه حالـت دوم (66/21 درصـد ) بـود . بـرا ی بـذرها ی بـا انـدازهمتوسط (شـکل 5) بیشـتر ین و کمتـر ین مقـدار پـراکنش مشـابه
حالات گروههای سوسک

شکل 2. نسبت برداشت سرگین بز در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار (میانگین±خطای معیار).
D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.
حالات گروههای سوسک

شکل 3. تعداد کل بذرهای کوچک تقلیدی برداشت شده در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار(میانگین±خطای معیار).
D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.
حالتهای بذرهای با اندازه کوچک بود که بهترتیـ ب 66/4 و 3درصد پراکنش صورت گرفته بود. برای بذرهای بـزرگ (شـکل6) بین حالتهای مورد بررسی تفاوت معنـ یدار وجـود داشـتبود (03/0=p). بیشترین مقدار پـراکنش مربـوط بـه حالـت اول(5/2 درصد) و کمترین مقدار برای حالت دوم و پنجم محاسـبهشد (83/0درصد).
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین عملکرد سوسـک هـا یسرگینخوار در کود بزی مربوط به حالت چهارم بود (شـکل 2)
۵۹

حالات گروههای سوسک
شکل 4. تعداد بذرهای کوچک تقلیدی برداشت شده در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار(میانگین±خطای معیار).
D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.

حالات گروههای سوسک
شکل 5. تعداد بذرهای متوسط تقلیدی برداشت شده در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار(میانگین±خطای معیار).
D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.

گروه

حالات
سوسک

های

گروه

حالات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سوسک

های

شکل 6. تعداد بذرهای بزرگ تقلیدی برداشت شده در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار(میانگین±خطای معیار).
D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.
۶۰
ک ه احتم ال حض ور سوس که ای اقام تگ ر، تون لگره ا و غلتانگرهـا ی کوچـک و عـدم حضـور تونـل گرهـا ی بـزرگ وغلتانگرهای بزرگ درنظر گرفته شده بـود . در ایـ ن حالـت کـهمورد بررسی قرار گرفـت گونـههـا ی بـزرگ سوسـک حضـورنداشتند. در توضیح این مطلب میتوان اظهـار داشـت کـه بـین شرایط زیستگاه و تنوع و اندازه سوسکها رابطه مستقیم وجـوددارد (35). ش رایط فقی ر مرت ع، وج ود آث ار تخری ب در آن وشرایط جوی تابسـتان (دمـا ی بـالا ) باعـث عـدم حضـور همـه گروههای عملکردی سوسکهای سرگینخوار در منطقـه مـورد بررسی شده بـود . مطالعـات نشـان داده اسـت کـه بنـدپایان بـهفروپاشی و تغییر شکل زیستگاههای طبیعی پاسـخ منفـی نشـانمیدهند (15) و شرایط نامساعد مرتع امکان حضور گونـه هـا یبزرگ سوسک را فراهم نمیسازد، بههمین دلیل بهعلت احتمـالحضور بیشتر گونههای کوچک سوسک، میزان سرگین برداشـتشده زیاد نبود. چون سوسکهای کوچک بیشتر قادر به برداشت تکههای کوچک سرگین هستند (21). همچنـ ین مطالعـه حاضـردر فصل تابستان انجام گرفت، تحقیقات نشان میدهد که درجه حرارت بالا فعالیت حشرات تجزیهگر سرگین را کاهش میدهد (28) که خود دلیلی بر حضور گونههای کوچـک تـر سوسـک وعدم حضور گونههای بزرگتر است.
درصورت حضور سوسکهای سرگینخـوار بـزرگ مقـداربیش تری س رگین و ب ذر موج ود در آن توس ط ای ن حش رات برداشت و جابهجا میشوند و سوسکهـا ی کوچـک تکـههـا یکوچ ک س رگین ح اوی ب ذره ای کوچ ک را بیش تر پراکن ده میسازند (7). اونگ و همکـاران (33) در مطالعـه نقـش اثـراتتنوع، اندازه بدن و زیست توده سوسکهای سرگینخوار نشـان دادند که بین مقدار مصرف و دفن سرگین با اندازه بدن سوسک همبستگی مثبت وجود دارد، بهطوری کـه گونـههـا ی بـزرگ تـرسوسک، سرگین بیشتری را نسبت به گونههای کوچکتـر دفـن میکنند، اما از لحاظ عملکرد برای تجزیه سرگین سوسـک هـا یکوچکتر مهمتر هستند. کـاکرس و مونتر یوفیلـو (14) دریافتنـدکه سوسکهای کوچک، تکههای کوچـک سـرگین را جابـه جـا میکنند.
نتایج مطالعه حاضر نشـان داد کـه بیشـتر ین بـذور تقل یـ دیجابهجا شده از نوع اندازه کوچک بود (شکل 3) که این موضوع با اندازه سوسک و میزان تکه سـرگ ینی کـه برداشـت شـده بـودمربوط میباشد. در مطالعه اثر فعالیت این حشـرات بـر سـاختاربانک بذر خاک از طریق سرگین میمون با استفاده از مهـره هـ ایپلاستیکی گـزارش گرد یـ د کـه مهـره هـا ی کوچـک نسـبت بـهمهرههای بزرگ بیشتر جابهجا و دفن میشـوند و اغلـب نسـبت به مهـره هـا ی بـزرگ در عمـق بیشـتر ی قـرار مـ یگیرنـد (23).
همچنین نتایج نشان داد که کمترین بذر جابهجا شده مربوط بـهحالت دوم که احتمال حضور سوسکهـا ی اقامـت گـر ،حضـور تونلگرهای بزرگ و کوچک و عدم حضور غلتانگرهای بـزرگو حضور غلتانگرهای کوچک بود. بـرا ی بـذور در حـالتی کـهاندازه بذرها بزرگ انتخاب شده بـود عـلاوهبـر، حالـت دوم درحالت پنجم نیز کمترین میزان از بذرها پراکنده شده بود. در این زمینه اندرسون (7) در مطالعه نقش سوسکهـا ی سـرگ ینخـوار(برداشت سرگین، دفن و استقرار بذرها) نتیجه گرفـت کـه ایـ ن حشرات قادر به برداشت سرگین و تدفین بذور داخل آن همـراهبا سرگین هستند و در نتیجه به استقرار بذرها کمک مـ ینماینـد .
سوسکهای بزرگتر توانایی بیشـتر ی نسـبت بـه سوسـکهـا یکوچکتر در تدفین بذور موجود در سرگین دارند و در پراکنش ثانویه بذور بزرگتر مهم هستند. اندرسون (6) در مطالعـه رو ینقش این حشرات در برداشت سرگین میمون نتیجه گرفت که با افزایش اندازه بذرهای تقلیدی از میـ زان پـراکنش و جابـهجـا ییآنها توسط سوسکها کاسـته مـیشـود و گونـههـا ی بـزرگ تـرسوسک نسبت به گونههای کوچکتر مقدار بیشـتر ی سـرگ ین و درنتیجه بذرهای بیشتری مدفون مینمایند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حالت شـاهد در برداشـتسرگین کمترین سهم را به خود اختصـاص داد. چـون هـدف ازاعمال این حالت جلـوگ یری از ورود و فعالیـ ت سوسـک هـا بـااندازه مختلف جهت برداشت سرگین بود. احتمال میرود میزان اندک سرگین برداشت شده از این حالت مربوط به نقش عوامـل
۶۱
محیطی و سایر ارگانیسمهای تجزیهگـر باشـد . نتـا یج نشـان داددرصورت عدم حضور تونلگرها و غلتانگرهـا ی بـزرگ سـایر گروههای سوسک رقابت بیشتری بر سـر منـابع غـذایی موجـوددارند و گونههـا ی بـزرگ سوسـک اجـازه فعالیـ ت زیـ اد را بـهگونههای کوچکتر نمیدهند و رقابـت بـین سـا یر گـروه هـا رامحدود مینماید، اما درصورت حضور بهصـورت گونـه غالـبعمل کرده و اجازه فعالیت به سوسکهای با اندازه کمتـر از 10میلیمتر را نمیدهند.
بهطورکلی این حشرات در برداشت سرگین احشام و اتصال پراکنش ثانویه بذور با پراکنش اولیه بذور نقـش اساسـی دارنـد(5). نکته مهم این است که با پراکنش ثانویه بـذور توسـط ایـ ن حشرات ممکن است بذر گیاهان در مکانهایی ریخته شوند کـهشرایط آنها برای بقا و یا استقرار مناسبتر باشد و بـهمـوجــبآن شـرایـط جـوانـهزنـی بـذر مساعدتر شـود و ایـ ن عملکـردسوسک در نگهداری قابلیت زیست بذور درحـ ال کمـون (12)، کاهش اثرات منفی ناشی از تراکم بذر از طریق جابـه جـا کـردنآنها و در نتیجه کاهش رقابت بین جوانـه هـا (21) تمیـ ز کـردنمراتع (27) مؤثر است.
دامهای متفاوتی از سطح مراتع ایران درحال استفاده هسـتند(3) و روزانه مقدار زیادی سرگین که یک منبع غنی از مواد آلی
منابع مورد استفاده
است تولید میشود (8). از آنجاییکه این حشـرات بـه مـدفوعمهرهداران بهویژه پستانداران برای غذا و تولیدمثل وابسته هستند (24) و با برداشت سرگین قادر به بازگرداندن مواد آلی بـه درون خاک و گردش دوباره موادغذایی هسـتند (32)، پـس مـیتـواناظهار داشت پتانسیل بهبود کارایی مراتع را دارند (11).
تاکنون تحقیقی در ایـ ران در زمینـه ایـ ن حشـرات صـورتنگرفته است و در این تحقیق که در قسمتی از مراتع نیمهاسـتپ یاستان چهارمحال و بختیاری با وضعیت فقیر بـا پوشـش گیـ اهیمهاجم و در یک فصل (تابستان) از سال انجـام شـد، سـعی بـرمطالعه نقـش اکولـوژیکی مجموعـه سوسـک سـرگ ینخـوار دربرداشت سرگین بز بهعنوان یک منبع غذا برای ایـ ن حشـرات وپراکنش ثانویه بذرها شد.
باتوجه به تاثیر فاکتورهای متعدد حیاتی و غیرحیاتی هماننـدتغییرات فصلی (25)، پوشـش گ یـ اهی (20)، نـور و شـدت آن(34)، درجه حرارت (9) و شـرا یط زیسـتگاه (32) در عملکـرداین حشرات نسبت به سرگین دامهای مختلف نیاز به مطالعـاتپایشی طی فصول مختلف سال و در نقاط متفـاوت و همچنـین بررسی عملکرد این حشرات در سرگینهای دامهای مختلف که از پوشش گیاهی سطح مراتع تغذیه میکنند، میباشد.
آذرنیوند، ح و م. ع. زارع چاهوکی. 1389. بوم شناسی مرتع، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ،345 صفحه.
عالی، ا. ع.، ف. هاشمی، م. صالحی، ف. رفیعیپور، ز. فولادی، ع. طاهری، ز. یوسفیان، ا. ا. حسـ ینی و ب. چابـک . 1389. گـزارشپوشش گیاهی حوزهی بالا دست دانشگاه شهرکرد زیر حوزهی 5، پروژه کارشناسی مرتع و آبخیـ زداری. دانشـگاه شـهرکرد. 188صفحه.
مقدم، م. ر. 1388، مرتع و مرتعداری، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران ،470 ص.
Andresen, E. and D. J. Levey. 2004. Effects of dung and seed size on secondary dispersal, seed predation, and seedling establishment of rain forest trees. Oecologia 139: 45-54.
Andresen, E. 1999. Seed dispersal by monkeys and the fate of dispersed seeds in a Peruvian rainforest. Biotropica 31:145-158.
6.Andresen, E. 2002. Dung beetles in a Central Amazonian rainforest and their ecological role as secondary seed dispersers. Ecological Entomology 27: 257-270.
Andresen, E. 2003. Effect of forest fragmentation on dung beetle communities and functional consequences for plant regeneration. Ecography 26(1): 87-97.
Arnaudin, M. E. 2012. Benefits of Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) on Nutrient Cycling and Forage Growth
۶۲
in Alpaca Pastures. M.Sc. Thesis, Crop and Soil Environmental Sciences,University of Virginia.
Atkinson, D. 1994. Temperature and organism size – a biological law for ectotherms? Advances in Ecological Research 25: 1-58.
Bang, H. S., J. H. Lee., O. S. Kwon., Y. E. Na., Y. S. Jang. and W. H. Kim. 2005. Effects of paracoprid dung beetles (Coleoptera : Scarabaeidae) on the growth of pasture herbage and on the underlying soil. Applied Soil Ecology 29: 165-171.
Bertone, M. A., J. T. Green., M. H. Poore. and D. W. Watson. 2006.The contribution of tunneling dung beetles to pasture soil nutrition. Plant Management Network:Forage and Grazinglands DOI:10.1094/FG-2006-0711.
Borchert, M. I., F. W. Davis., J. Michaelsen. and L. D. Oyler. 1989. Interaction of factors affecting seedling recruitment of blue oak (Quercus douglasii) in California. Ecology 70:389-404.
Braga, R. F., V. Korasaki., E. Andresen. and J. Louzada. 2013. Dung beetle community and functions along a habitat- disturbance gradient in the Amazon: A rapid assessment of ecological functions associated to biodiversity. Pols One. DOI: 10.1371/0057786.
Cáceres, N. C., and E. L. A. Monteiro-Filho. 2006. The action of post-dispersal beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) and ants (Hymenoptera: Formicidae) on scats of Didelphis spp. (Mammalia: Didelphidae). Revista Biología Tropical 54 (4): 1197-1203.
Chandra, K. and D. Gupta. 2012. Diversity and composition of dung beetls (Scarabaeidae: Scarabaeinae and aphodiinae) assemblages in Singhori wildlife sanctuary, raisen, madhya pradesh (India). Munis Entomology & Zoology Journal 7: 1-16.
Chandra, K., D. Gupta., V. P. Uniyal., M. Bharadwaj. and A. K. Sanyal. 2012. Studies on Scarabaeid Beetles (Coleoptera) of Govind Wildlife Sanctuary, Garhwal, Uttarakhand, India. Biological Forum, An International Journal 4(1): 48-54.
Davis, A. J., J. D. Holloway., H. Huijbregts., J. Krikken., A. H. Kirk-Spriggs. and S. L. Sutton. 2001. Dung beetles as indicators of change in the forests of northern Borneo. Journal of Applied Ecology 38: 592-616.
D’hondt, B., B. Bossuy., M. Hoffmann. and D. Bonte, 2008. Dung beetles as secondary seed dispersers in a temperate grassland. Basic and Applied Ecology 9: 542-549.
Dohi, H., A. Yamada. and S. Entsu. 1991. Cattle feeding deterrents emitted from cattle feces. Journal of Chemical Ecology 17(6): 1197-203.
Escobar, F., G. Halffter. and L. Arellano. 2007. From forest to pasture: an evaluation of the influence of environment and biogeography on the structure of dung beetle (Scarabaeinae) assemblages along three altitudinal gradients in the Neotropical region. Ecography 30: 193-208.
Estrada, A. and R. Coates-Estrada. 1991. Howler monkeys (Alouatta palliata), dung beetles (Scarabaeidae) and seed dispersal: ecological interactions in the tropical rain forest of Los Tuxtlas, México. Journal of Tropical Ecology 7: 459-474.
Feer, F. 1999. Effects of dung beetles (Scarabaeidae) on seeds dispersed by howler monkeys (Alouatta seniculus) in the French Guianan rain forest. Journal of Tropical Ecology 15: 129-142.
Feer, F., J. F. Ponge., S. Jouard. and D. Gomez. 2013. Monkey and dung beetle activities influence soil seed bank structure. Ecological research 1-25.
Halffter, G. and E. G. Matthews. 1966. The natural history of dung beetles of the subfamily Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae). Folia entomológica Mexicana Journal 12: 1-312.
Hanski, I., and Y. Cambefort. 1991. Dung beetle ecology. New Jersey: Princeton University Press. 479 p.
Holter, P. 1977. An experiment of dung removal by Aphodius larvae (Scarabaeidae) and earthworms. Oikos 28: 130- 136.
Jin, T., S. Ji-Yu., C. H. Dong-hui. and Z. Shu-jun. 2004. Factors impacting nanoindentation testing results of the cuticle of dung beetle Copris ochus Motschulsky. Journal of Bionics Engineering 221- 230.
Kearns, P. and R. D. Stevenson. 2012. The Effect of Decreasing Temperature on Arthropod Diversity and Abundance in Horse Dung Decomposition Communities of South eastern Massachusetts. Hindawi Publishing Corporation 1-13.
Malo, J. E., B. Jimenez. and F. Suarez. 2000. Herbivore dunging and endozoochorous seed deposition in a Mediterranean dehesa, Journal Range Management 53: 322-328.
Martin-Piera, F. and J. M. Lobo. 1996. A comparative discussion of trophic preferences in dung beetle communities. Miscellania Zoologica Barcelona 19: 13-31.
McKinney, G. T. and F. H. W. Morley. 1975. The agronomic role of introduced dung beetles in grazing systems. Journal of Applied Ecology 12: 831-837.
Nichols, E., S. Spector., J. Louzada., T. Larsen., S. Amezquita., M. Favila. and Scarabnet. 2008. Ecological functions and ecosystem services provided by Scarabaeinae dung beetles. Biological Conservation141:1461-1474.


دیدگاهتان را بنویسید