برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق admin-A-10-1-83-c02146f-1

ln(ln(aperimeterrea) )(1)که در آن، صورت کسر، محیط و مخرج کسـر، مسـاحت واحـدزیستگاهی مورد نظر است. مانند شاخص قبلی، فشردگی شکل یک واحد، ویژگیساختاری دیگری است که میتواند دارای آثار بومشناختیگوناگونی باشد (25). بهعنوان نمونه، شکلهای Read more…